• Dirk DEVROEY

  Schepen in Overijse

  ...met hart en ziel

 • Dirk DEVROEY

  Schepen bevoegd voor:

  - Onderwijs

  - kinderopvang

  - opvoedingsondersteuning

  - armoedebestrijding en sociale integratie

  - gezondheidsbeleid en –preventie

 • Dirk Devroey in de politiek

  - Schepen in Overijse 2019-2024

  - Voorzitter Gemeenteraad Overijse 2013-2018

  - Gemeenteraadslid Overijse 2007-2024

  - Lijstduwer verkiezingen Federaal Parlement 2019

  - Adviseur Kabinet Minister De Block 2015-2018

  - Kandidaat verkiezingen Vlaams Parlement 2014

  - Kandidaat verkiezingen Federaal Parlement 2010

 • Dirk Devroey als dokter

  - Huisarts in Overijse

  - Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

  - Wekelijks dokterspraatje:

     - bij de Radio 2 Madammen

     - in Streekblad en de Serrist

 • Beslis zelf over je leven

  - Euthanasie bij dementie

  - Abortus na 12 weken

  - Besteed zelf een deel van je belastingen

Belgie far-west voor alternatieve geneeswijzen

De Wet Colla uit 1999 heeft tot doel de algemene voorwaarden voor de uitoefening van niet-conventionele praktijken vast te leggen. Op die manier wilde men de pati‘nten beschermen tegen allerlei alternatieve geneeswijzen die ofwel gevaarlijk ofwel nutteloos waren. Maandag 12 mei 2014 publiceerde het Staatsblad 2 Koninklijke Besluiten over de erkenning van homeopathie en over de algemene voorwaarden voor erkenning van niet-conventionele praktijken. Wat is er fout gelopen met dit dossier en is er nog een toekomst voor de Wet Colla?

Ongeveer 1 op 10 Belgen maakt wel eens gebruik van alternatieve therapie‘n, vaak naast reguliere therapie‘n. Bij alternatieve geneeswijzen worden diagnoses gesteld en behandeling uitgevoerd waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit bestaat.
Simon Singh en Edzard Ernst hebben in hun boek duidelijk aangetoond dat voor acupunctuur, homeopathie, chiropraxie en osteopathie er geen bewijs bestaat voor de werking van deze alternatieve geneeswijzen.
Naast de term alternatieve geneeswijzen wordt ook de term complementaire geneeswijzen gebruikt om aan te geven dat deze geneeswijzen een plaats hebben naast de reguliere geneeskunde maar deze laatste niet vervangt. Internationaal wordt ook de term Òniet-conventionele geneeswijzen" gebruikt. Critici noemen het gewoon kwakzalverij.
In 1997 stemde het Europees Parlement een resolutie die vraagt om het proces voor de erkenning van die behandelingen op te starten, het werd ook opgenomen in het Verdrag van Rome. Maar daarin wordt ook bepaald dat de werkzaamheid en de veiligheid moet onderzocht worden en een erkenning er pas kan komen als de resultaten het toelaten. In het eindrapport van de European Cooperation in the field of Science and Technology (COST B4) 1998 wordt gesteld dat er onvoldoende bewijs van werking is. Dat werd nogmaals bevestigd in het rapport van de Belgische Koninklijke Academie, van het Federaal Kenniscentrum en in het rapport van het Britse parlement.

Wat is er mis gegaan met de Wet Colla?

De Wet Colla stelde dat er vier kamers zouden opgericht worden voor homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur. Deze kamers dienden te bestaan uit de helft beoefenaars van de alternatieve geneeswijze en voor de andere helft uit universitairen. De werkzaamheden zouden overkoepeld worden door een paritaire commissie. Dit lijkt op zich een goede werkwijze ware het niet dat de verslaggeving vanuit de kamers zeer eenzijdig gebeurde en de mening van de universitairen nauwelijks gehoord werd en niet genotuleerd werd.
Na al die jaren blijkt nu dat het model met de kamers voor alternatieve geneeswijzen en het paritair commissie niet werkt. Zonder tussenkomst van Minister Alexander De Croo op het kernkabinet zou Minister Laurette Onkelinx het zelfs mogelijk gemaakt hebben dat bvb osteopaten radiografie‘n zouden mogen aanvragen en dat zij terugbetaald zouden worden. Dit ongeacht hun vorming en medische kennis. Dit zou een regelrechte kaakslag zijn voor bijvoorbeeld kinesitherapeuten die geen radiografie‘n mogen aanvragen en die een slechte terugbetaling krijgen.
Het enige gevolg van de Wet Colla is dat alternatieve therapeuten zich ondertussen hebben georganiseerd in beroepsorganisatie en organiseren zelf hun tucht- en klachtenregeling en kunnen ook zelf hun hun opleidings- en kwaliteitseisen bepalen.
Als minister Onkelincx haar zin krijgt zal Belgi‘ de far-west van de alternatieve geneeswijzen worden. De 2 Koninklijke Besluiten voor de erkenning van homeopathie en over de algemene voorwaarden voor erkenning van niet-conventionele praktijken geven nu een wettelijke grond voor de toepassing van alternatieve geneeswijzen waarvan geweten is dat ze niet werken of zelfs gevaarlijke nevenwerkingen hebben. De bescherming van de burger tegen deze praktijken wordt door de wet net uitgehold. Het is alsof de overheid zou reclame maken voor wasmachines waarvan u denkt dat uw was properder zal worden maar waarbij uw kledij nog altijd even vuil zal zijn.
De Wet Colla zal in zijn huidige vorm dus nooit kunnen leiden tot een regelgeving waarbij pati‘nten de nodige bescherming genieten. Door de huidige overlegstructuur bestaat er immers een wildgroei aan argumenteringen voor alternatieve geneeswijzen, het is net alsof de Afrikaanse tovenaars zelf hun erkenning zouden moeten regelen.
De overheid heeft nochtans de nodige structuren om deze materies te regelen. Het Federaal kenniscentrum en de Hoge Gezondheidsraad kunnen de nodige wetenschappelijke duiding geven en de Hoge Raad voor Geneesheer-specialisten en Huisartsen kan de minister adviseren met betrekking tot de uitoefening van het beroep. Maar deze laatste organen werden door de Wet Colla net buitenspel gezet.

Is er nog een toekomst voor de Wet Colla?

De afschaffing van de Wet Colla lijkt dus de beste oplossing en laat het Federaal Kenniscentrum, de Hoge Gezondheidsraad en de Hoge Raad voor Geneesheer-specialisten en Huisartsen de erkenning van alternatieve geneeswijzen regelen.
Vermits deze organen bestaan en er vraag is naar regelgeving kan een reglementering van die praktijken nuttig zijn, maar niet binnen het kader van de normale geneeskunde. Het erkennen van behandelingen enkel op basis van een zekere populariteit is een gevaarlijk precedent. Er zijn voorbeelden van reglementering van welness- en modepraktijken, zoals de tatoueerders, maar deze erkennen als gezondheidswerkers is een brug te ver.
De publicatie van de huidige Koninklijke Besluiten heeft net aangetoond dat er maar ŽŽn uitweg is voor de wet Colla: afschaffen.

Wat zijn alternatieve geneeswijzen eigenlijk?

De meeste mensen, zelfs een groot aantal artsen, zijn niet goed op de hoogte van de verschillende alternatieve geneeswijzen. Homeopathie werkt met oneindige verdunningen van giftige en andere stoffen maar de meeste homeopathische behandeling bevat uiteindelijk alleen water of suiker. Bij acupunctuur worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken. Deze liggen op 12 energiebanen, de zogenaamde meridianen die, in tegenstelling tot elke wetenschappelijke bevinding, vertakkingen zouden hebben naar alle organen en lichaamsfuncties.
Volgens de osteopathie zijn alle mogelijke kwalen zijn te wijten aan druk op arteri‘n, veroorzaakt door slecht zittende gewrichten, vooral in de wervelkolom. Volgens de chiropraxie worden alle kwalen veroorzaakt door druk op zenuwen als gevolg van slechte uitlijning van vertebrale gewrichten.
Zowel bij osteopathie en chiropraxie worden naast aandoeningen van het bewegingsstel, ook andere aandoeningen zoals buikkrampen, huilkinderen, leerstoornissen, en anderen... behandeld. Bij manuele therapie worden dan weer manipulaties uitgevoerd waarbij aandoeningen van het bewegingsstelsel behandeld worden. Bij manuele therapie worden alleen aandoeningen van het bewegingsstelsel behandeld en bestaat er wel wetenschappelijk bewijs.Een transparant beleid

Dirk als politieker


Politieker


- Schepen in Overijse 2019-2024

- Voorzitter Gemeenteraad Overijse 2013-2018

- Gemeenteraadslid Overijse 2007-2012

- Adviseur Kabinet Minister De Block 2015-2018

- Kandidaat verkiezingen Vlaams Parlement 2014

- Kandidaat verkiezingen Federaal Parlement 2010

- Lijstduwer Vlaams-Brabant Federaal Parlement 2019


Dirk blogt


-

  In ons land worden elke jaar 15.000 jongetjes besneden. Meestal is dit op verzoek van de ouders omdat de voorhuid bij deze jongetjes voor de puberteit te nauw is. Zulk een nauwe voorhuid is tijdens de puberteit geen probleem omdat pas na de puberteit de voorhuid over de eikel moet kunnen. Daardoor krijgen dus vele duizenden jongetjes een ingreep die eigenlijk niet nodig is. Met een gewoon cortisonezalfje kan je het probleem meestal ook oplossen.

  Lees het volledige bericht

  Als liberaal willen we dat ondernemen ook in de toekomst mogelijk is. Een circulaire economie laat ondernemen toe binnen een milieubewuste context.

  Lees het volledige bericht

  Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

  Lees het volledige bericht

  Als arts én politieker deel ik graag een aantal raakvlakken die bestaan tussen artsen en politici op het gebied van deontologie. Beide beroepsgroepen gaan immers om met overheidsgeld en -middelen.

  Lees het volledige bericht

  De voorbije jaren is er een enorm tekort aan huisartsen en verpleegkundigen in Overijse. Dirk Devroey maakt werk van oplossingen voor dit probleem.

  Lees het volledige bericht

  Tot voor kort werkten de gemeente en het OCMW als twee aparte organisatie naast elkaar. Dirk heeft de verregaande integratie van beiden bewerkstelligd.

  Lees het volledige bericht

  Ik streef naar een gezond beleid en dit zowel op het gebied van de administratie als in het kader van welzijn en gezondheid.

  Lees het volledige bericht

  Op 14 september besliste de Vlaamse regering definitief dat er een nieuwe mogelijkheid wordt ingevoerd voor de organisatoren van gezinsopvang. Hierbij zal het mogelijk worden om subsidieerbare plaatsen te verschuiven naar eenzelfde soort subsidiegroep maar in een ander geografisch gebied.

  Lees het volledige bericht

  De Vlaamse regering beslist met het voorontwerp van Eerstelijnsdecreet vorm te geven aan de vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en de versterking van de eerste lijn in de zorg. Dit behelst o.a. de overdracht van de ondersteuning voor de gezondheidsberoepen uit de eerste lijn en de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiertoe behoren de Huisartsenkringen, Lokale Multidisciplinaire Netwerken, Geïntegreerde Diensten Thuiszorg, de samenwerkingsverbanden palliatieve zorg en de palliatieve multidisciplinaire teams.

  Lees het volledige bericht

  Midden juli keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van besluit goed dat de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS) uitwerkt.

  Lees het volledige bericht

  Begin juli heeft de Vlaamse minister van Sport meegedeeld ondersteuning toe te kennen voor de bovenlokale sportinfrastuctuur in Overijse.

  Lees het volledige bericht

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober kunnen niet-Belgen ook stemmen als ze zich tijdig inschrijven voor deze verkiezingen.

  Lees het volledige bericht

  Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams parlement de hervorming van het verkooprecht voor de gezinswoning goed. Dirk Devroey (Open VLD Overijse) en Bart Tommelein (Open VLD minister) geven een toelichting wat deze belangrijke belastingverlaging voor de inwoners van Overijse betekent.

  Lees het volledige bericht

  De huurwaarborg wordt in het nieuwe Vlaamse Huurdecreet opgetrokken van 2 naar 3 maanden. Op deze manier wordt meer zekerheid voor de verhuurder gecreëerd.

  Lees het volledige bericht

  Om mensen met een handicap de mogelijkheid van kortverblijf te blijven aanbieden, besloot de Vlaamse regering hen terug directe subsidiëring toe te kennen voor kortverblijf.

  Lees het volledige bericht

  Het Zoniënwoud strekt zich uit over het grondgebied van de drie gewesten. Sinds een tiental jaar wordt getracht om een gezamenlijke beheervisie te ontwikkelen en te realiseren. Dat heeft onder andere geleid tot een aanvraagdossier voor de erkenning als Unesco-werelderfgoed.

  Lees het volledige bericht

  Vrijdag 2 februari werd op de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit van het nieuwe decreet kinderopvang goedgekeurd. Dit regelt meteen de invoering van de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag.

  Lees het volledige bericht

  De Vlaamse Regering keurde op 19 januari 2018 het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) definitief goed.

  Lees het volledige bericht

  Het nieuwe jaar wordt vaak ingezet met een leuk feestje en vele glazen champagne of andere drankjes. Als je veilig Wil terug thuis geraken, dan kan je in de Druivenstreek gebruik maken van de belbus of De Lijn.

  Lees het volledige bericht

  De gemeenten Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren bundelen hun sportieve krachten. Het bovenlokale initiatief Sportregio Druivenstreek wil de kwaliteit van het sportaanbod in de Druivenstreek verhogen en meer onderlinge, beleidsmatige samenwerking nastreven.

  Lees het volledige bericht

  Eandis is deze week gestart met de omschakeling naar een nieuw tijdsschema voor de straatverlichting. Na een evaluatie werd beslist om toch enkele aanpassingen door te voeren aan het brandregime en zo het veiligheidsgevoel te verhogen.

  Lees het volledige bericht

  De gemeente oefende voor het pand in de Stationsstraat 7 haar voorkooprecht uit. Het college engageerde zich ook al om hetzelfde scenario te volgen voor het pand in de Waversesteenweg 4 en 4a, maar dit moet nog naar een volgende gemeenteraad. Op die manier wil de gemeente haar sociaal woonbeleid kracht bijzetten.

  Lees het volledige bericht

  Op 6 oktober 2017 is Fluxys begonnen met de aanleg van nieuwe aardgasinfrastuctuur op het grondgebied van de gemeente Overijse. 

  Lees het volledige bericht

  Om de verkeersleefbaarheid in onze groene gemeente te verbeteren, zet de gemeente hard in op acties tegen sluipverkeer.

  Lees het volledige bericht

  De gemeente Overijse is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria aan het zwembad. Iets voor jou? Stel je nu kandidaat!

  Lees het volledige bericht

  Fluxys heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de aanleg van een lospiste.

  Lees het volledige bericht

  Er komt een groot bouwproject langs de Welriekendedreef, op grondgebied Oudergem. Tijdens het openbaar onderzoek kan je hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente Oudergem. Bovendien kan je op 31 augustus meer informatie krijgen over de bouwplannen tijdens een openbare hoorzitting.

  Lees het volledige bericht

  Ben je van plan om je eigen woning die al minstens 30 jaar oud is te renoveren? Dan kom je eventueel in aanmerking voor de renovatiepremie of de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid.

  Lees het volledige bericht

  Begin 2017 rondde de gemeente Overijse de kaap van de 25.000 inwoners. Sinds 1 januari 2017 zijn we met 25.007. Dit is een kleine stijging tegenover begin 2016, toen waren we nog met 24.917. De meeste mensen wonen in het centrum van Overijse, gevolgd door Jezus-Eik en Maleizen.

  Lees het volledige bericht

  Terwijl de verwachtingen en peilingen eerder pessimistisch waren voor de liberalen, werd Open VLD in Overijse de grootste partij. Zowel voor de Kamer als voor het Vlaamse Parlement.

  Lees het volledige bericht

  De huidige Vlaamse regering (zonder liberalen) deinsde er niet voor terug om de financi‘le druk op de gemeenten te verhogen. Open VLD heeft andere verwachtingen...

  Lees het volledige bericht

  Sinds vele jaren zijn de Franstalige MUG interventies die vooral vanuit het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel komen een probleem voor de Nederlandstalige bewoners van de Oostrand van Brussel. Desondanks inspanningen van het ziekenhuis met taalcursussen Nederlands blijken dat vooral verpleegkundigen een basiskennis Nederlands verwerven maar de artsen van de MUG-diensten blijven Nederlands onkundig.

  Lees het volledige bericht

  De VRT stemtest is een van de toonaangevende stemtesten. Mijn resultaat voor de Vlaamse verkiezingen komen voor 97% overeen met de partijstandpunten van Open VLD.

  Lees het volledige bericht

  De Wet Colla uit 1999 heeft tot doel de algemene voorwaarden voor de uitoefening van niet-conventionele praktijken vast te leggen. Op die manier wilde men de pati‘nten beschermen tegen allerlei alternatieve geneeswijzen die ofwel gevaarlijk ofwel nutteloos waren. Maandag 12 mei 2014 publiceerde het Staatsblad 2 Koninklijke Besluiten over de erkenning van homeopathie en over de algemene voorwaarden voor erkenning van niet-conventionele praktijken. Wat is er fout gelopen met dit dossier en is er nog een toekomst voor de Wet Colla?

  Lees het volledige bericht

  In tegenstelling tot wat sommige berichten laten vermoeden ben ik wel een fervente voorstanden van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en steun ik voluit het homohuwelijk.

  Lees het volledige bericht

  Op het eerste zicht lijken nationalisme en socialisme strekkingen te zijn die mijlenver uit elkaar liggen. Maar bij nader toezien zijn er toch flink wat overeenkomsten.

  Lees het volledige bericht

  Open VLD ijvert al geruime tijd voor meer veiligheid in Overijse. Een netwerk van ANPR cameraÕs zal vanaf dit najaar het grondgebied van de gemeente Hoeilaart en Overijse bewaken.

  Lees het volledige bericht

  Hieronder kan u mijn antwoorden vinden op de vragen van de Stem van Vlaanderen, een stemtest van de website hln.be. Met mijn antwoorden kom ik perfect uit bij onze lijsttrekkers voor Vlaams-Brabant Maggie De Block en Gwendolyn Rutten.

  Lees het volledige bericht

  Iedereen weet in welk bedje Belgi‘ ziek is. Iedereen kent de problemen met dewelke ons land en Vlaanderen te kampen hebben. Dirk Devroey zal deze ziektes nog eens oplijsten en terugkomen op de behandeling.

  Lees het volledige bericht

  Dit voorjaar hebben een aantal liberaal gezinde jongeren uit Overijse het initiatief genomen om een afdeling van Jong VLD in Overijse op te richten. Zulk een initiatief kunnen we alleen maar toejuichen.

  Lees het volledige bericht

  Zaterdagavond 15 maart kleurde de Rank in Maleizen helemaal blauw. De liberalen van Overijse ontvingen er hun vrienden en sympathisanten voor hun jaarlijks steakfestijn.

  Lees het volledige bericht

  Op 1 maart zijn de lijsten van Open Vld Vlaams-Brabant met overweldigende meerderheid goedgekeurd door de regionale bestuursleden. De twee lijsttrekkers, Maggie De Block (Merchtem) en partijvoorzitster Gwendolyn Rutten (Aarschot) zijn zeer tevreden over hun sterke lijsten.

  Lees het volledige bericht

  Als liberalen hechten wij niet zo zeer belang aan Europa, Belgi‘ en Vlaanderen maar de mensen die in Vlaanderen, Belgi‘, Europa wonen zijn voor ons wel belangrijk. Bij de liberalen hebben mensen vleugels. Spijtig genoeg zijn deze vleugels de voorbije jaren door de Vlaamse regering (zonder liberalen) gekortwiekt.

  Lees het volledige bericht

  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 behaalde Open VLD in Overijse de beste score sinds mensenheugenis. Niet minder dan 2459 kiezers (+6,8%) gaven hun vertrouwen aan de kandidaten van Open VLD.

  Lees het volledige bericht

  Op zondag 14 oktober 2012 hebben de Overijsenaren een sterk signaal gegeven. Open VLD boekte een winst van maar liefst 6,8% en haalde daarmee de beste score sinds jaren.

  Lees het volledige bericht

  De Vrije Universiteit Brussel voerde een grootschalig internetonderzoek met betrekking tot pati‘ntenrechten. Uit de resultaten blijkt dat de bevolking zich vooral zorgen maakt over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De deelnemers uit Brussel en de Rand maken zich vooral zorgen om het recht op verzorging in eigen taal.

  Lees het volledige bericht

  Vorige maand diende Dirk Devroey (VLD-Overijse) een klacht in bij een aantal ministers. Daarin maakte hij zijn beklag over het feit dat een aantal artsen van de Medische Urgentiegroepen (MUG) in de Vlaamse Rand rond Brussel geen Nederlands spreken. Het probleem is al sedert meerdere tientallen jaren gekend maar tot op heden kon er geen oplossing voor gevonden worden.

  Lees het volledige bericht

  In 2006 lag een voorstel tot splitsing van de Orde der Geneesheren op de kabinetten. Binnen de beroepsgroep werd hieromtrent een consensus bereikt, behalve voor de faciliteitengemeenten!

  Lees het volledige bericht

  In de nieuwjaarsperiode van 2006 deden hoopgevende berichten de ronde over een Nederlandstalige MUG in Halle. De indruk werd gewekt dat hiermee alle taalproblemen van de pati‘nten in de rand opgelost waren. Dit is geenszins het geval. In inwoners van de zuidoostelijke gemeenten van de rand zoals Hoeilaart, Overijse, Tervuren en zelfs Zaventem moeten nog altijd beroep doen op de vaak Franstalige MUG dienst van het St-Luc ziekenhuis. Desondanks de inspanningen die door het personeel geleverd worden om Nederlands te leren, zien we op het veld nauwelijks een verbetering. Het zijn vooral de verpleegkundigen die de inspanningen leveren maar de artsen vertikken het vaak om Nederlands te spreken.

  Lees het volledige bericht

Sociale verantwoordelijkheid

Dirk als mens


Dirk thuis


- Getrouwd met Karolien Vantomme

- Vader van Robin en Margo

- Muziek is mijn hobby

- Werken in de tuin om te ontspannen


Op zoek naar sociale informatie?


-

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/665

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/807

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/808

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/809

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/810

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/811

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/812

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/914

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/193

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/828

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/815

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/818

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/819

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/819

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/212

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/minimale-levering-elektriciteit-en-aardgas-budgetmeter

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/minimale-levering-elektriciteit-en-aardgas-budgetmeter

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/244

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/248

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/289

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/245

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/705

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/822

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/130

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/thuiszorg

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.gezondheidenwetenschap.be/

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/831

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/584

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/715

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/489

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/432

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/434

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/434

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/832

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/833

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/758

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/247

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/250

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/246

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/839

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/840

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/841

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/842

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/843

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/843

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/845

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/847

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/846

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/580

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/rusthuis.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/850

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/socialedienst.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/thuiszorg

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/product/7/mantelzorgpremie

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/854

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/344

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/855

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/856

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/858

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/860

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/220

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/631

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/682

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/688

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/630

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/201

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/199

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.overijse.be/nl/60/product_catalog/25/orgaandonatie-wilsverklaring.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/136

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/862

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/863

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/160

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://vitalink.intermut.be/viewer

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/729

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://mijngezondheid.belgie.be

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/589

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/869

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.ocmwoverijse.be/PTC.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/728

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/728

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/686

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/schuldhulpverlening

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/senioren

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/750

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/874

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/749

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/activering

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/505

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/685

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/661

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/879

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/821

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/697

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/331

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/838

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/461

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/461

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/595

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/thuiszorg

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/678

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/loopbaanonderbreking-de-openbare-sector

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/tijdskrediet-de-privesector

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/880

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/881

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/883

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.belgianrail.be/nl/biljetten-abonnementen/korting/verhoogde-tegemoetkoming.aspx

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/884

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/financiele-hulp

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/tussenkomst-voor-socio-culturele-en-sportieve-participatie-voor-mensen-in-armoede

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/446

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/vakantieaanbod-met-korting-voor-mensen-die-het-financieel-moeilijk-hebben

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/dienst/2925/woonzorgcentrum-mariendal

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/verlof-voor-medische-bijstand

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/thema/2978/mmc-vervoer-minder-mobiele-personen

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/verwarmingstoelagen

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/185

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/676

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/649

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/885

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.ocmwoverijse.be/voorschotten-op-sociale-uitkeringen

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/189

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/662

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/241

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/887

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/890

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://www.overijse.be/nl/67/product_catalog/400/registratie-wilsverklaring-euthanasie.html

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/648

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: https://www.zelfmoord1813.be/

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/893

  Open deze link hier

  Op de volgende link kan u meer informatie krijgen: http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/894

  Open deze link hier

Zorgen voor mensen

Dirk als dokter


Dokter


- Huisarts in Overijse

- Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

- Lid van de Hoge Raad voor Geneesheer-specialisten en Huisartsen

- Voorzitter Directiecomite Interuniversitair Centrum Huisartsopleiding

- Dokter van de Radio 2 Madammen

- Wekelijks dokterspraatje in Streekblad


Op zoek naar medische informatie?


-

  Meer dan de helft van de mensen heeft wel eens last van aambeien. Dokters noemen ze ook hemorroïden. Maar wat zijn aambeien precies en wat kan je ertegen doen?

  Lees het volledige bericht

  De laatste decennia krijgen steeds vaker kinderen de diagnose van ADHD te horen. Maar wat is ADHD precies en kan je er iets tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Elke dag komen er in België 100 mensen bij met een alcoholprobleem. Vaak hebben deze mensen zelf niet door dat er een probleem is. Hoe kunnen we de mensen opsporen?

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen kennen het verschil niet tussen de gewone geneeskunde en alternatieve geneeswijzen. Hier leest u wat het verschil is.

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen gebruiken antibiotica te pas en te onpas. Maar wat zijn antibiotica en waarom moet je er zorgvuldig mee omspringen?

  Lees het volledige bericht

  Het gebruik van asbest is al meer dan 15 jaar verboden. Maar asbest is nog in vele woningen aanwezig. Hoe gevaarlijk is asbest nu?

  Lees het volledige bericht

  In België hebben zowat 300.000 mensen astma. Naar schatting heeft 12% van de kinderen er last van. Maar wat is astma nu precies?

  Lees het volledige bericht

  Atleetvoet is een huidaandoeningen van de voet en komt veel voor bij sportlui, maar iedereen kan het krijgen.

  Lees het volledige bericht

  Eén op 100 mannen en 1 op 300 vrouwen hebben een autismespectrum stoornis. Onze huisarts legt u uit wat autisme precies is?

  Lees het volledige bericht

  Sommige mensen staan elke ochtend bij het krieken van de dag op. Andere mensen raken maar niet uit hun bed. Onze huisarts vertelt u hoe dit komt.

  Lees het volledige bericht

  Steeds vaker wordt de Aziatische tijgermug in ons land opgemerkt. Hoe komt ze in ons land en waarom is ze zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  De artsen, verpleegkundigen en apothekers houden nauwgezet uw medische gegevens bij. Sinds kort kan u die ook inkijken en beheren. Hoe doe je dat?

  Lees het volledige bericht

  Elke dag krijgen in Belgi‘ ongeveer 50 mensen een beroerte. Wat is zo een beroerte precies en wat je moet doen bij een vermoeden van beroerte.

  Lees het volledige bericht

  Een bezoek aan de sauna geeft bij velen een aangenaam gevoel. Welk zijn nu de voordelen van zo een saunabezoek en waarvoor moeten we oppassen. We vragen uitleg aan onze huisarts.

  Lees het volledige bericht

  Zowat alle vrouwen hebben wel eens last van een blaasontsteking. Mannen hebben er maar zelden last van. Maar wat is een blaasontsteking eigenlijk en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  De meeste mensen gaan niet naar de huisarts voor een bloedneus en dat hoeft ook niet. Onze dokter vertelt je hoe je een bloedneus krijgt en wat je het best kan doen.

  Lees het volledige bericht

  Zowat 1 op 10 dames krijgt ooit te maken met borstkanker. Maar hoe kan je borstkanker nu eigenlijk vroegtijdig kan opsporen?

  Lees het volledige bericht

  Met de eerste zonnestralen krijgt iedereen zin in een gezellige barbecue. Maar wie barbecue zegt, denkt ook aan brandwonden.

  Lees het volledige bericht

  Mensen die plots te kampen krijgen met extreme vermoeidheid en desinteresse in hun werk, krijgen wel eens te horen dat ze een burn-out hebben. Maar wat is een burn-out nu echt en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  De carpaal tunnel is de opening die vanuit de voorarm via de pols naar de handpalm loopt. Onze huisarts vertelt u wat er kan gebeuren als de zenuw die door deze tunnel loopt gekneld geraakt.

  Lees het volledige bericht

  Zowat 6% van de mannen en 12% van de vrouwen van 65 jaar of ouder moet ooit geopereerd worden van cataract. Onze huisarts legt u uit wat cataract is en hoe je het krijgt?

  Lees het volledige bericht

  Cholesterol is een van de oorzaken van atherosclerose. Hieronder lees je hoe het komt dat je cholesterol te hoog kan zijn en wat je er kan aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar sterven in ons land tientallen mensen aan CO-vergiftiging. Hoe komt dit en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Coeliakie is een chronische darmaandoening die optreedt bij een intolerantie aan gluten. Hoe weet je nu dat je deze ziekte hebt en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  COPD is de afkorting voor chronisch obstructieve longziekte. Heel wat mensen hebben deze ziekte zonder dat ze er zich bewust van zijn. Onze huisarts vertelt u hoe dit komt.

  Lees het volledige bericht

  Velen zullen door de overvloedige maaltijden van de voorbije weken een paar kilootjes bijgekomen zijn. Helpt een crash dieet om die weer kwijt te spelen?

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen hebben wel eens last van vergeetachtigheid. Zij vrezen vaak dat zij dementie krijgen. Maar dementie is meer dan geheugenverlies allŽŽn.

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen gebruiken de term depressie voor stemmingsstoornissen die kunnen gaan van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Maar wat is een depressie nu echt en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen heeft wel eens last van losse stoelgang, maar wat is nu diarree, hoe krijg je het en hoe kan je het voorkomen?

  Lees het volledige bericht

  Dikkedarmkanker is vanaf de leeftijd van 50 jaar één van de meest voorkomende kankers. De kanker kan beter behandeld worden als hij opgespoord wordt in een vroeg stadium.

  Lees het volledige bericht

  Dikoor is ook gekend als bof. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zwellen de oren niet op. Maar wat is dikoor dan wel?

  Lees het volledige bericht

  Vroeger kwamen droge ogen vooral bij ouderen voor. Maar tegenwoordig hebben ook jongeren meer en meer last van droge ogen. Hoe komt dit en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Bij sommige mensen ontstaat er aan de ringvinger, middelvinger of pink een harde streng bindweefsel waardoor deze vingers niet meer gestrekt kunnen worden. Wat is er bij deze mensen aan de hand?

  Lees het volledige bericht

  Het Ebola virus werd in 1976 ontdekt in de buurt van de Ebola rivier in Congo. Maar wat is Ebola precies en kunnen wij het in België ook krijgen?

  Lees het volledige bericht

  Meer dan 100.000 mensen hebben zich ingeschreven voor Tournee Minerale en zullen deze maand proberen om geen alcohol te drinken. Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam?

  Lees het volledige bericht

  De elektronische sigaret doet de voorbije jaren zijn intrede in het straatbeeld. Maar zijn deze sigaretten wel gezond en mag je ze overal roken?

  Lees het volledige bericht

  Ongeveer ŽŽn man op zeven heeft ŽŽn of andere vorm van erectiestoornissen. Wat zijn nu precies erectiestoornissen en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Etalagebenen hebben niets te maken met mode of mooie benen maar is een teken van verstopte slagaders in de benen.

  Lees het volledige bericht

  Elke jaar krijgen in België zowat 2000 mensen euthanasie. Wat is euthanasie eigenlijk en wie komt er voor in aanmerking?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen kent in zijn vriendenkring wel iemand met fibromyalgie. Maar wat is fibromyalgie precies en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Bij een flebitis zal een klonter de bloeddoorstroming in een ader blokkeren. Maar hoe krijg je zo een flebitis en hoe kan je het voorkomen?

  Lees het volledige bericht

  Fransen eten meer verzadigde vetten dan Amerikanen en toch hebben Fransen minder hart- en vaatziekten. We vragen aan onze huisarts hoe dit komt.

  Lees het volledige bericht

  De vele etentjes en recepties vormen tijdens de jaarovergang een uitdaging voor ons lichaam. Maar hoe kan je deze periode toch nog gezond doorkomen?

  Lees het volledige bericht

  Glaucoom is ook gekend als staar. Zowat één op tien 70-plussers heeft glaucoom. Maar wat is het precies en hoe kan het behandeld worden?

  Lees het volledige bericht

  Heel wat mensen vermijden op eigen initiatief granen uit hun voeding omdat ze een glutenintolerantie vermoeden. Maar kan je zomaar zonder gevaar alle granen uit je voeding weren?

  Lees het volledige bericht

  Pseudowetenschappers brengen GSM gebruik maar al te graag in verband met hersentumoren, ADHD, depressies, hartkwalen, gedragsstoornissen en verminderd libido! Maar zijn die GSM stralen nu echt zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen heeft ongeveer 100.000 haren en dagelijks verliezen we er ongeveer 150. Dat is normaal. Maar als je meer haar verliest, dan kan er iets aan de hand zijn.

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar sterven in België ongeveer 10.000 mensen aan een hartaanval. Wat is een hartaanval precies en hoe moet een hartaanval behandeld worden?

  Lees het volledige bericht

  Sommige artsen schrijven testosteron voor tegen ouderdomsverschijnselen. Maar helpt testosteron ook echt tegen het ouder worden?

  Lees het volledige bericht

  EŽn op 10 mensen is drager van de genetische mutatie van hemochromatose. Maar wat is hemochromatose precies?

  Lees het volledige bericht

  In België sterven er meer mensen aan hepatitis dan aan AIDS. Maar wat is hepatitis en waarom is het zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  Hersenvliesontsteking is een infectie van de membranen die rond de hersenen en het ruggenmerg zitten. Maar waarom is de ziekte zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  We kennen het allemaal: een leuke avond met vrienden of familie en de dag daarna wakker worden met helse hoofdpijn en misselijkheid. Onze dokter geeft je raad om een kater te voorkomen.

  Lees het volledige bericht

  Medicamenten kunnen soms niet goed werken als ze verkeerd ingenomen worden. Sommigen moeten met de maaltijd, anderen buiten de maaltijd. Maar wat mag je drinken bij de innemen van je pillen?

  Lees het volledige bericht

  Na een lange winter hebben heel wat mensen last van hoesten. Wat kan je er tegen doen en wanneer moet je er mee naar de dokter?

  Lees het volledige bericht

  Vanaf middelbare leeftijd krijgen heel wat mensen een verhoogde bloeddruk. Hoe komt dit en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  De hoofdpijn na een nachtje stappen kent iedereen. Maar sommige mensen hebben ook hoofdpijn zonder dat ze een kater hebben. Hoe komt dit en wat je er kan aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Vele mensen hebben in de lente last niezen en neusloop. Zij hebben hooikoorts. Maar wat is het precies en wat je er kan aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen weet dat je overdag bij de huisarts terecht kan voor de meest uiteenlopende medische problemen. In de nacht en in het weekend is er ook een huisarts van wacht. Maar voor welke problemen kan je bij de huisarts van wacht terecht?

  Lees het volledige bericht

  De huisstofmijt is een diertje van amper 0,3 millimeter lang. Het leeft niet alleen in huisstof maar vooral in matrassen, lakens, dekens, kussens en tapijten. Het voedt zich met menselijke huidschilfers in beddengoed.

  Lees het volledige bericht

  Snel ademen is nuttig als je een inspanning levert. Maar zonder inspanningen kan te snel ademen nare gevolgen hebben.

  Lees het volledige bericht

  Impetigo is een huidinfectie die vooral bij jonge kinderen voorkomt en die de laatste jaren in de lift zit. Maar wat is impetigo precies?

  Lees het volledige bericht

  1 juni is Wereldmelkdag. Vorig jaar verschenen een aantal onrustwekkende artikels die beweerden dat melk niet gezond was.

  Lees het volledige bericht

  Vele jaren werd de boodschap gegeven dat je een paar keer per week vis moet eten omdat het een gunstige invloed heeft op je cholesterol. Maar de laatste jaren komt men terug van deze boodschap. Waarom?

  Lees het volledige bericht

  Jeugdpuistjes zijn niet meteen gevaarlijk maar vooral vervelend. Hoe krijg je ze, en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Mensen die ooit al eens een jichtaanval kregen herinneren zich dat ongetwijfeld. Wat is jicht precies en wat je er kan aan doen.

  Lees het volledige bericht

  U kon het deze week in alle kranten lezen: Vitamine D zou griep en verkoudheid voorkomen. Maar in hoeverre klopt dit bericht?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen heeft ongetwijfeld al eens een keelontsteking gehad. Wat is het precies en waarom was het vroeger gevaarlijker dan nu?

  Lees het volledige bericht

  De laatste jaren zijn er opnieuw meer gevallen van kinkhoest. De ziekte is vooral gevaarlijk voor babys. Wat is kinkhoest eigenlijk en hoe kunnen we ons beschermen?

  Lees het volledige bericht

  Met de feestdagen voor de deur zal er weer flink gekust worden. Op zo een momenten zijn koortsblaasjes zeer hinderlijk. Wat zijn koortsblaasjes precies en wat je er kan aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen is wel eens kortademig bij een hevige inspanning. Maar sommige mensen zijn al kortademig bij de kleinste inspanning of in rust. Hoe dit komt?

  Lees het volledige bericht

  Op 1 maart gingen de 40 dagen zonder vlees en vis van start. Maar kan je zomaar vlees en vis vervangen door groenten en fruit?

  Lees het volledige bericht

  Veel vrouwen en slanke mensen hebben een lage bloeddruk. Dat is niet ongezond of gevaarlijk tenzij er een belangrijke ziekte aan de oorzaak ligt.

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar krijgen in België een paar duizend mensen te horen dat ze leukemie of een lymfoom hebben. Maar wat betekenen deze twee ziekten nu precies?

  Lees het volledige bericht

  Levercirrose is een minder bekende aandoening. Maar doordat de ziekte ver kan vorderen zonder dat er ernstige klachten optreden, is levercirrose een aandoening die vaak dodelijk is.

  Lees het volledige bericht

  Heel wat mannen met overgewicht moeten onder het mes omwille van een liesbreuk. Maar wat is zo een liesbreuk precies?

  Lees het volledige bericht

  De voorbije dagen zijn weer heel wat gezonde mensen plots overleden. Denken we maar aan de jonge vader aan de schoolpoort. Deze keer waren longembolen de boosdoeners. Maar wat is een longembool precies?

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar sterven wereldwijd 7 miljoen aan een longontsteking. Wat is een longontsteking en waarom is het zo gevaarlijk.

  Lees het volledige bericht

  Luizen veroorzaken een vervelende jeuk. Iedereen kan ze krijgen maar hoe kan je ze voorkomen of behandelen?

  Lees het volledige bericht

  Zowat 3% van de 65-plussers krijgen maculadegeneratie. Wat is deze ernstige oogaandoening en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar sterven meer dan 600.000 mensen aan de gevolgen van malaria. Maar wat is malaria precies en hoe kunnen we ons beschermen?

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen zorgen volledig vrijwillig voor iemand die hulpbehoevend of chronisch ziek is. Veel mantelzorgers doen dit omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Maar zij krijgen hiervoor meestal veel te weinig waardering.

  Lees het volledige bericht

  Vroeger dacht iedereen dat mazelen een typische kinderziekte was. Maar ook jongvolwassenen lopen een verhoogd risico. Onze huisarts vertelt er u alles over.

  Lees het volledige bericht

  Medicamenten kunnen sinds een paar jaar gemakkelijk online gekocht worden. Is dit wel veilig en welke zijn de valkuilen?

  Lees het volledige bericht

  Zowat elke vrouw zal rond haar vijftigste levensjaar in de menopauze komen. Maar wat is de menopauze precies en kan je er iets aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Het metabool syndroom is een combinatie van een aantal ziekten die een verhoging van het cardiovasculair risico tot gevolg heeft. Over welke ziektes gaat het en wat is precies het gevaar?

  Lees het volledige bericht

  Heel wat ouderen doen na het middagmaal een dutje. Maar iedereen durft in het weekend wel eens een uiltje vangen. Jongeren spreken dan over een “power nap”. Wat is zo een power nap precies en wat doet het met ons lichaam?

  Lees het volledige bericht

  Migraine is een heel bijzondere vorm van hoofdpijn. Maar wat is migraine precies en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Mucoviscidose is de meest voorkomende dodelijke erfelijke ziekte. Zowat 1 op 32 mensen is drager van het gen. Maar wat is mucoviscidose nu precies?

  Lees het volledige bericht

  In ons land krijgt zowat 1 op 1000 mensen multiple sclerose. Maar wat is er precies aan de hand bij deze aandoening van het zenuwstelsel?

  Lees het volledige bericht

  Netelroos is ook gekend als urticaria. Het is een goedaardige huidreactie die bijna iedereen in de loop van zijn leven weleens zal krijgen.

  Lees het volledige bericht

  Bij een verstopte neus of bij allergische rhinitis kan je kiezen tussen een ontzwellend vaatvernauwende neusspray en een nasale corticosteroïde spray. Beide producten zijn sinds kort zonder voorschrift verkrijgbaar. Maar hoe maak je de juiste keuze?

  Lees het volledige bericht

  De nieren staan in voor de afvoer van afvalstoffen. Als dit onvoldoende gebeurt, dan kunnen allerlei verwikkelingen ontstaan

  Lees het volledige bericht

  Zowat 10% van de mannen en 5% van de vrouwen krijgt ooit een niersteen. Maar wat is een niersteen precies is en hoe je die kan voorkomen.

  Lees het volledige bericht

  U hebt het ook al gehoord: u moet meer omega 3-vetzuren gebruiken. Maar wat zijn die omega 3-vetzuren precies?

  Lees het volledige bericht

  Een derde van de mensen heeft wel eens last van oorsuizen maar voor 1 op 100 is oorsuizen problematisch. Wij vertellen je wat oorsuizen precies is en wat je er kan aan doen.

  Lees het volledige bericht

  Osteoporose is beter gekend als botontkalking. Vooral vrouwen hebben er last van. Hoe krijg je het en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Nogal wat mensen hadden deze zomer last van overmatig zweten. Maar waarom zweten we eigenlijk en wat kunnen we er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Op 15 mei ging de waakzaamheidsfase Ozon en Hitte van start. Wij vertellen je hoe je op hete zomerdagen ernstige problemen door de hoge temperaturen en ozonpieken kan vermijden.

  Lees het volledige bericht

  Parkinson komt voor bij 20 op 1000 mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Maar hoe krijg je Parkinson precies en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Eén op de vijf vrouwen tussen 15 en 25 heeft wel eens pijnlijke maandstonden. Maar hoe komt het en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  De periode van griepvaccinatie is weeral aangebroken. Maar voor sommige mensen kan een vaccin tegen pneumokokken ook nuttig zijn.

  Lees het volledige bericht

  De voorbije week kwam er met polio besmet water in de Lane terecht. Maar wat is polio nu eigenlijk en is het gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  Na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek hoor je dat een aantal mensen last hebben van een posttraumatisch stress stoornis (PTSS). Maar wat is een PTSS precies en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen spreekt wel eens over de prostaat. Maar wat doet de prostaat nu eigenlijk en wat kan er allemaal mee mis lopen.

  Lees het volledige bericht

  Psoriasis is een huidziekte die voorkomt bij 1 op 40 mensen. Hoe krijg je deze ziekte en ben je dan besmettelijk?

  Lees het volledige bericht

  In de volksmond wordt de term reuma niet alleen gebruikt voor reumatoïde artritis maar ook voor de ziekte van Bechterew, jicht, artrose en fibromyalgie. Artsen gebruiken de naam reuma specifiek voor reumatoïde artritis.

  Lees het volledige bericht

  Iedereen kent rodehond als de ziekte die misvormingen van de foetus kan veroorzaken bij zwangere vrouwen. Maar wat is rodehond nu precies, hoe krijg je het en wat kan je ertegen doen?

  Lees het volledige bericht

  De Hoge Gezondheidsraad adviseerde de voorbije week om minder rood vlees te eten omwille van een verhoogd risico op darmkanker. Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

  Lees het volledige bericht

  RSV staat voor het Respiratoir Syncytiaal Virus. Het is een virus dat bij volwassenen meestal een banale verkoudheid veroorzaakt. Maar voor kinderen is het wel een gevaarlijk virus.

  Lees het volledige bericht

  Bijna iedereen zal in zijn leven wel eens rugpijn krijgen. Maar hoe krijg je het en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Elke week lezen we dat voedsel uit de rekken moet gehaald worden omwille van een besmetting met salmonella. Maar wat is salmonella precies en waarom is het zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  De schildklier speelt bij de mensen een grote rol bij de stofwisseling. Onze huisarts legt u uit wat er kan verkeerd gaan als de schildklier niet goed werkt?

  Lees het volledige bericht

  Schimmelnagels kunnen zowel aan de teennagels als aan de vingernagels voorkomen. Maar hoe krijg je die nu en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Bijna de helft van de gezonde mensen hebben schimmels in hun mond. Maar wanneer veroorzaken deze schimmels een probleem en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Sommige vrouwen (maar vooral hun mannen) vinden dat hun seksuele appetijt onvoldoende is. Is er hiervoor nu binnenkort ook een pilletje beschikbaar?

  Lees het volledige bericht

  Bij iedereen komen tijdens de slaap perioden van ademstilstand voor. Maar vanaf wanneer gaat het om slaapapneu en wat kan je er tegen doen.

  Lees het volledige bericht

  Slaapwandelen kennen de meeste mensen uit de stripverhalen. Maar bestaat het echt en zijn er dan veel slaapwandelaars?

  Lees het volledige bericht

  Zowat 1 op 4 van de ouderen slaapt slecht en kan daardoor overdag minder goed functioneren. Hierna volgt meer uitleg alsook een paar tips om beter te slapen.

  Lees het volledige bericht

  Vooral vrouwen hoor je wel eens klagen dat hun man snurkt. Hoe komt het dat we soms snurken en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Heel wat mensen hebben in de zomer last van spataders. Maar wat zijn spataders precies zijn en wat je er kan aan doen.

  Lees het volledige bericht

  Iedereen kent de spierkrampen die we krijgen als we te veel sport gedaan hebben. Maar er zijn nog tal van andere vormen van krampen en spierpijn.

  Lees het volledige bericht

  Iedereen weet dat roken niet goed is voor je gezondheid. Vele rokers willen stoppen maar hebben het daar heel moeilijk mee. Lees hieronder hoe het wel kan.

  Lees het volledige bericht

  De examens komen er alweer aan en heel wat studenten zoeken middeltjes om hun studieprestaties te verbeteren.

  Lees het volledige bericht

  Bijna 8% van de volwassen Belgen hebben suikerziekte of diabetes. Wat is suikerziekte precies en hoe kan je het voorkomen.

  Lees het volledige bericht

  Bijna 1 op 20 mensen hebben het syndroom van Gilbert zonder dat ze het zelf weten. Wat is het en is het gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  Onze mond en tanden zijn vaak het uithangbord voor onze eigen hygiëne. Wat kan je nu precies doen voor een goede mondhygiëne? En wat is tandplak en tandsteen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen die in de tuin werkt heeft wel eens een tekenbeet. Is zo een tekenbeet gevaarlijk en wat je moet doen?

  Lees het volledige bericht

  Elk jaar sterven in Belgi‘ nog een paar mensen aan tetanus. Wat is tetanus nu eigenlijk en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Tuberculose is ook gekend als TBC of tering. Maar wat is tuberculose precies en waarom is het zo gevaarlijk?

  Lees het volledige bericht

  Dank zij de uitstrijkjes van de baarmoederhals worden in Belgi‘ jaarlijks 1400 gevallen van kanker vermeden. De overheid beperkt het aantal uitstrijkjes nu tot 1 om de 3 jaar. Is dit wel verstandig?

  Lees het volledige bericht

  Uw medische gegevens worden zorgvuldig bijgehouden door de artsen waar u op raadpleging gaat. Sinds kort kan u deze gegevens ook online bekijken.

  Lees het volledige bericht

  Sporten is een fijne en vaak gezonde manier om te ontspannen. Maar we willen natuurlijk ook voorkomen dat je bij het sporten letsels aan spieren, ligamenten en gewrichten zou oplopen. Erger nog, dat je een hartprobleem zou krijgen bij het sporten.

  Lees het volledige bericht

  Vanaf dit jaar bestaat er een nieuw statuut van verhoogde tegemoetkoming voor patiënten met een laag inkomen: de “Verhoogde Tegemoetkoming” (VT-statuut).

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen willen hun gewicht onder controle houden. Anderen willen echt vermageren. Hier volgen 5 tips om er aan te beginnen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen heeft gemiddeld vier keer per jaar een verstopte neus. Maar hoe komt dit nu en wat je er kan aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen verzwikt wel eens zijn enkel. Meestal kan je gewoon verder lopen maar soms lukt dat niet meer. Wanneer is er nu iets ernstig aan de hand?

  Lees het volledige bericht

  Dokters besteden steeds meer aandacht aan vitamine D. Wat doet vitamine D en wat kan je doen als je onvoldoende vitamine D hebt?

  Lees het volledige bericht

  Zowat 5 op 1000 mensen hebben witte huidvlekken die met de tijd groter worden. Wat hebben deze mensen en wat kan je ertegen doen?

  Lees het volledige bericht

  10 tot 20% van de mensen hebben last van voetschimmels. Maar wat is het, hoe krijg je het en wat je kan doen om het te voorkomen?

  Lees het volledige bericht

  Een aantal mensen kunnen voor slechts 1 euro bij de huisarts terecht. Maar wie kan nu effectief voor 1 euro naar de huisarts?

  Lees het volledige bericht

  Veel mensen hebben wel eens last van hartkloppingen. De meeste hartkloppingen zijn niet gevaarlijk. Maar hartkloppingen zoals bvb voorkamerfibrillatie verdienen wel aandacht.

  Lees het volledige bericht

  Eind augustus kenden we een echte hittegolf. Maar ook de warme nazomerdagen houden voor sommige mensen risico’s in.

  Lees het volledige bericht

  Binnenkort zal uw mutualiteit u opnieuw vragen om uw jaarlijkse bijdrage voor de aanvullende diensten te betalen. Maar wat doet uw mutualiteit voor u met deze 83.40 Euro?

  Lees het volledige bericht

  Ook tijdens een warme nazomer blijven de wespen actief. Wat kan je doen als je een wespensteek hebt en vooral hoe kan je steken voorkomen?

  Lees het volledige bericht

  In een eerder bericht kan u la informatie vinden over de voordelen van de “Verhoogde Tegemoetkoming” (VT-statuut). Hier verduidelijken wie in aanmerking komt voor dit VT-statuut.

  Lees het volledige bericht

  Elke volwassenen heeft de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat euthanasie toegepast wordt indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Dit geldt echter alleen voor comateuze patiënten en bijvoorbeeld niet bij dementie.

  Lees het volledige bericht

  Windpokken zijn ook gekend als waterpokken of varicella. Het is een ziekte die bijna elk kind krijgt. Maar hoe verloopt de ziekte en zijn er mogelijke complicaties?

  Lees het volledige bericht

  Sommige mensen voelen zich in deze periode wat depressief. Men spreekt dan van een winterdepressie. Maar wat is dat precies en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  Vele mensen hebben in de winter wel eens koude handen en voeten. Maar niet iedereen heeft daarom wintertenen en -handen. Wat zijn wintertenen en -handen precies en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Wratten komen vooral voor bij kinderen maar sommige volwassenen hebben er ook last van. Wat zijn wratten nu precies en wat kunnen we er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  De voorbije week was er heel wat te doen om Bart Tommelein die getroffen werd door de ziekte van Bell. Maar wat is de ziekte van Bell nu precies?

  Lees het volledige bericht

  Bij sommige mensen ontstaat er aan de ringvinger, middelvinger of pink een harde streng bindweefsel waardoor deze vingers niet meer gestrekt kunnen worden. Wat is er bij deze mensen aan de hand?

  Lees het volledige bericht

  Sommige mensen met duizeligheid beweren dat ze de ziekte van Ménière hebben. Maar wat is de ziekte van Ménière nu precies en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  De kans is zeer groot dat u ooit de ziekte van Pfeiffer had. Maar wat is de ziekte precies en wat kan je er tegen doen?

  Lees het volledige bericht

  In de winter heeft iedereen wel eens koude handen. Maar sommige mensen hebben daar wel heel veel last van. Zij hebben vaak de ziekte van Raynaud.

  Lees het volledige bericht

  Tot voor kort werd aangeraden om niet meer dan 2 tot 3 eieren per week te eten. Maar recente aanbevelingen betwijfelen dat. Maar hoeveel eieren mag je nu eigenlijk eten?

  Lees het volledige bericht

  Sinds een paar weken zijn een aantal Europeanen besmet geraakt met het Zikavirus. Maar wat is het Zikavirus exact en hoe gevaarlijk is het?

  Lees het volledige bericht

  Iedereen die in het Vlaams Gewest woont en ouder is dan 25 jaar moet jaarlijks 50 euro betalen voor de zorgverzekering. Maar weinig mensen weten welke voordelen deze verzekering biedt.

  Lees het volledige bericht

  Voor vele mensen is het niet duidelijk hoeveel zout ze mogen gebruiken. Wij vertellen u waar u moet op letten.

  Lees het volledige bericht

  Heel wat mensen hebben na de maaltijd wel eens last van zure oprispingen. Hoe ontstaan deze zure oprispingen en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Diabetes of suikerziekte kent iedereen. Maar zwangerschapsdiabetes is veel minder gekend. Onze huisarts legt je uit wat er aan de hand is.

  Lees het volledige bericht

  Iedereen zijn voeten zweten wel eens. Maar het probleem met zweetvoeten is de onaangename doordringende geur. Hoe komt dit en wat kan je er aan doen?

  Lees het volledige bericht

  Onze ouders hebben ons vroeger verboden om te gaan zwemmen na het eten. We moesten minstens een uur wachten voor we in het water konden springen. Hadden zij toen gelijk?

  Lees het volledige bericht